Jesteś tutaj: Oferta ANALIZA STATYSTYCZNA DLA DOKTORANTÓW, NAUKOWCÓW I BADACZY

Analiza statystycznaANALIZA STATYSTYCZNA DLA DOKTORANTÓW, NAUKOWCÓW I BADACZY

Oferta analizy statystycznej dla Doktorantów, Pracowników naukowych oraz Badaczy, którzy muszą się zmierzyć z zastosowaniem statystyki i programów takich jak SPSS, czy też Statistica w praktyce.

Analiza danych ankietowych dla doktorów

Indywidualnie dobieram niezbędne testy, wykonuję analizę ankiet, opisuję i interpretuję wyniki analizy statystycznej oraz prezentuję je graficznie trzymając się standardów obowiązujących w pracach i publikacjach naukowych. Wyjaśniam dlaczego analiza statystyczna została wykonana tak, a nie inaczej.

Wielu moich Klientów, to Studenci, którym zostałem polecony przez Opiekunów Naukowych z którymi współpracowałem wcześniej, np. podczas pisania rozpraw doktorskich lub z którymi współpracuję nadal.  Opinie moich Klientów

Analiza statystyczna dla naukowców

Wykonuję obliczenia statystyczne, analizy statystyczne, analizy danych ankietowych, opracowanie ankiet i projekty badawcze m.in. z takich dziedzin jak:

  • psychologia (również psychometria),
  • pedagogika, edukacja szkolna i wczesnoszkolna,
  • socjologia,
  • medycyna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, farmacja, ratownictwo medyczne,
  • marketing, zarządzanie,
  • turystyka, wychowanie fizyczne,
  • biologia, chemia, ochrona środowiska, rolnictwo i inne nauki przyrodnicze.

Nie wykonuję natomiast analiz ekonometrycznych.

   Opracowanie ankiet dla badaczy - szczegółowy zakres pomocy:

1. Wspieram merytorycznie już na etapie planowania badania, aby przeprowadzenie właściwej analizy statystycznej danych czy też opracowanie ankiet nie stanowiło problemu.
2. Tworzę narzędzia badawcze, opracowuję ankiety, wykonuję ich adaptacje i niezbędne analizy psychometryczne, m.in. badam rzetelność.
3. Przygotowuję elektroniczne kwestionariusze, dzięki którym realizacja badania jest o wiele szybsza i bardziej efektywna.
4. Koduję dane na podstawie kwestionariuszy papierowych oraz skanów. Istnieje również możliwość przygotowania szablonu i przekazania instrukcji i samodzielnego wprowadzenia danych np. do Excela, co pozwoli znacznie zredukować koszty.
Analiza statystyczna5. Wykonuję szeroki zakres, różnego rodzaju statystyk i analiz statystycznych. Począwszy od najpopularniejszych i najczęściej stosowanych testów i współczynników statystycznych jak:
A. STATYSTYKI OPISOWE, m. in.: liczności, procenty, wartości minimalne i maksymalne, błędy standardowe, średnia arytmetyczna, moda (dominanta), mediana, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, Kurtoza, skośność, kwartyle,
B. TESTY, m.in. Chi-2, Analiza wariancji (ANOVA), t-studenta dla grup zależnych, t-studenta dla grup niezależnych, U Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa, Wilcoxona, Znaków, Friedmana, Shapiro-Wilka, Kołmogorowa-Smirnowa,
C. WSPÓŁCZYNNIKI: Alfa Cronbacha, V Cramera, Pearsona, Spearmana, McNemara, tau Kendalla.
po bardziej zaawansowane analizy takie jak: regresja prosta, regresja wieloraka, regresja logistyczna, analiza skupień, analiza czynnikowa, analizy psychometryczne, tworzenie norm, analiza log liniowa i analiza korespondencji, a także wiele innych.
Analiza statystyczna
6. Przedstawiam wyniki analizy statystycznej danych wykonanej w SPSS lub Statistica w formie estetycznych tabel i wykresów
, nadaję im tytuły, proponuję odpowiednią kolejność tak aby materiał można było publikować / umieszczać w pracy bez zbędnych, czasochłonnych korekt. Zobacz z jakich stylów graficznych możesz wybierać.
7. Opisuję wyniki analizy statystycznej danych ankietowych i opracowanie ankiet w jasny i zrozumiały sposób – osobno każdą tabelę i każdy wykres, w ramach opisów weryfikuję hipotezy i odpowiadam na pytania badawcze. Na życzenie stosuję dowolny styl, np. APA. Mając na uwadze, że znaczny odsetek moich Klientów to humaniści wyjaśniam wszystko prostym językiem bez odwoływania się do wzorów matematycznych. Zobacz jak wyglądają wykonane przeze mnie analizy. 
8. Przygotowuję wstęp metodologiczny do analizy statystycznej danych dotyczący wykorzystanego oprogramowania obliczeniowego (SPSS, Statistica, Excel), użytych metod statystycznych oraz przyjętych założeń. Jest to nie tylko niezbędne w publikacjach naukowych, ale i przydatne dla Ciebie w celu łatwiejszego zrozumienia wykonanej analizy danych.
9. Wspieram w kontaktach z Promotorem lub Recenzentem  - zapewniam bezterminowe wsparcie merytoryczne dotyczące analizy statystycznej do doktoratu, publikacji, czy artykułu. W trakcie ich przygotowania mogą się pojawić nowe ciekawe wątki do zbadania, czy też prośby ze strony Promotora lub Recenzenta. Zawsze jestem do mailowej dyspozycji w przypadku pytań, czy wątpliwości. Koszt analizy statystycznej uwzględnia drobne korekty statystyczne dotyczące ustalonego pierwotnie zakresu analizy danych ankieowych. Natomiast dodatkowe obliczenia (np. nowe pomysły/pytania/hipotezy), wykraczające poza pierwotne ustalenia są dodatkowo płatne.
10. Udzielam pełnej, bezterminowej gwarancji na wykonane przeze mnie analizy statystyczne. Wszystkie ewentualne błędy merytoryczne znajdujące się w obliczeniach będą poprawianie nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

Obliczenia statystyczne

Zawsze wyceniam i proponuję Klientom 3 zróżnicowane opcje analizy statystycznej do wyboru (od najtańszej i wymagającej dodatkowej samodzielnej pracy, do pełnej, która nie wymaga w zasadzie żadnego dodatkowego zaangażowania)

  • Raport (analiza statystyczna) w formie nieedytowanych tabel wprost z programu statystycznego (SPSS lub Statistica) z instrukcją jak interpretować uzyskane wyniki analizy statystycznej.
  • Estetyczne, gotowe tabele lub wykresy (w zależności od potrzeb), przygotowane w SPSS lub Statistica i odpowiednio sformatowane w programie Word, zawierające to, co potrzebne do opisu wyników, wraz z instrukcja interpretacji wyników. Zobacz z jakich stylów graficznych możesz wybierać.
  • Analiza statystyczna do doktoratu, pracy naukowej lub artykułu w estetycznej, gotowej do publikacji formie, czyli tabele lub wykresy (w zależności od potrzeb) wraz z tytułami oraz opis uzyskanych wyników w programie Word. Wówczas pozostaje ewentualnie uzupełnić materiał o własne wnioski i przemyślenia, czy odwołania do teorii badania. Zobacz z jakich stylów graficznych możesz wybierać.

W celu przygotowania wyceny analizy statystycznej do artykułu, analizy do publikacji, czy analizy do pracy doktorskiej proszę o wiadomość z podstawowymi informacjami na temat badania, tj. zastosowanych narzędzi oraz oczekiwań względem analizy. Wycena i konsultacja wstępna zawsze są bezpłatne. Koszt analiz statystycznych i ewentualnego dodatkowego wsparcia, to kwestia indywidualna i jest szczegółowo uzgadniana po zapoznaniu się z dostępnymi materiałami i oczekiwaniami Klienta. Przedstawiam ją zawsze przed rozpoczęciem pracy.