Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabele z testem porównań wielokrotnych

Test Kruskala-Wallisa (H=111,124, p<0,001***) wykazał istotną statystycznie różnicę pomiędzy porównywanymi próbkami pod względem twardości. Należy stwierdzić, że obie próbki suche charakteryzują się istotnie wyższym poziomem twardości od obu próbek ponownie namoczonych. Oprócz tego obie próbki mokre charakteryzują się istotnie niższym poziomem twardości od obu próbek ponownie wysuszonych. Dodatkowo obie próbki wysuszone charakteryzują się istotnie większą twardością od obu próbek namoczonych. Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie różnic pomiędzy próbkami suchymi oraz mokrymi, a także suchymi i ponownie wysuszonymi. Warto również podkreślić, że wynik dwóch osobnych próbek w obrębie każdej z 4 kategorii są do siebie bardzo zbliżone i w związku z tym nie stwierdzono pomiędzy nimi różnic istotnych statystycznie. Uzyskane wyniki dodatkowo zilustrowano na wykresie.

Wykres ramka-wąsy