Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela z jednoczynnikową analizą wariancji

Okazało się, że różnice istotne statystycznie powodowane przez stopień pokrewieństwa występują w przypadku ogólnego poziomu potraumatycznego rozwoju  (p<0,05)  oraz w przypadku zmian w relacjach z innym (p<0,05). Aby sprawdzić, które konkretnie grupy różnią się od siebie wykonano test porównań wielokrotnych Tukeya.

Tabela z testem Tukeya

Jak się okazało jeżeli chodzi o ogólny poziom potraumatycznego rozwoju istotne na poziomie p<0,05 są różnice pomiędzy osobami, które utraciły męża / żonę, a osobami, które utraciły dalszą rodzinę, z kolei bliskie istotności statystycznej są różnice pomiędzy osobami które utraciły przyjaciół, a osobami, które utraciły dalszą rodzinę.

Zbliżone wyniki uzyskano również jeżeli chodzi o zmiany w relacjach z innymi. Istotne na poziomie p<0,05 są różnice pomiędzy osobami, które utraciły męża / żonę, a osobami, które utraciły dalszą rodzinę, z kolei bliskie istotności statystycznej są różnice pomiędzy osobami które utraciły przyjaciół, a osobami, które utraciły dalszą rodzinę.

Tabela z testem Tukeya

Wykres średnich

Powyższa graficzna ilustracja zawierająca średnie wartości w podgrupach pozwala wskazać, które z podgrup różniących się pomiędzy sobą istotnie osiągały wyniki wyższa, a które niższe.

Widać zatem, że najwyższy ogólny poziom potraumatycznego rozwoju osiągnęły osoby, które utraciły przyjaciela, z kolei zdecydowanie najniższy badani, którzy utracili członka dalszej rodziny. Można więc powiedzieć, że pomiędzy badanymi, którzy utracili przyjaciela, a badanymi którzy utracili członka dalszej rodziny występują różnice bliskie istotnych statystycznie na korzyść osób, które utraciły przyjaciela (osiągnęły one zdecydowanie wyższy wynik ogólny, oraz zdecydowanie wyższy wynik w pierwszej podskali oraz w podskali drugiej). Z kolei osoby, które utraciły męża lub żonę osiągnęły istotnie statystycznie wyższy poziom ogólny potraumatycznego rozwoju oraz istotnie statystycznie wyższą zmianę w relacjach z innymi niż osoby, które utraciły członka dalszej rodziny. Można zatem powiedzieć, że stopień pokrewieństwa utraconej osoby różnicuje respondentów jeżeli chodzi o potraumatyczny wzrost.