Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela ze współczynnikami korelacji r Pearsona

Aby sprawdzić, czy istnieje korelacja pomiędzy poziomem potraumatycznego rozwoju a poczuciem sensu życia wykonano test korelacji liniowej Pearsona. Okazało się, że w wielu przypadkach osiągnięto wyniki istotne statystycznie o umiarkowanej sile związku. Najsilniejszy dodatni związek występuje pomiędzy ogólnym poczuciem sensu życia, a ogólnym poziomem potraumatycznego rozwoju (r=0,436). Jest to korelacja dodatnia, czyli wraz ze wzrostem poziomu potraumatycznego rozwoju rośnie poczucie sensu życia, lub wraz ze wzrostem sensu życia rośnie poziom potraumatycznego rozwoju. Na uwagę zasługuje jedyna istotna statystyczna korelacja ujemna – pomiędzy poszukiwaniem celów a zmianami duchowymi (wraz ze wzrostem poszukiwania celów, maleją zmiany duchowe). Pomimo tego można powiedzieć, że hipoteza Istnieje pozytywna zależność pomiędzy poczuciem sensu życia a potraumatycznym rozwojem potwierdziła się.

Wykres rozrzutu

Na powyższym wykresie rozrzutu widać wyraźnie, że wraz ze wzrostem ogólnego poczucia sensu życia rośnie ogólny wynik PTGI (ogólny poziom potraumatycznego rozwoju). Oczywiście nie mamy tu do czynienia z idealnym dopasowaniem do modelu liniowego o czym świadczy niezbyt wysoki współczynnik R2=0,1898  przybierający wartości od 0 do 1 – im wyższa tym lepsze dopasowanie do modelu. Na wykresie widać wyraźnie wartości odstające, np. respondent, który osiągnął wynik 20 w teście KPŻ oraz 25 w teście PTGI. Od modelu liniowego silnie odstaje również grupa badanych o umiarkowanych wynikach KPŻ i jednocześnie bardzo niskich wynikach PTGI. Pomimo tego prawdopodobieństwo w teście korelacji liniowej Pearsona osiągnęło wartość p=0,0005, a więc związek jest istotny nawet na poziomie p<0,001.