Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela ze współczynnikami rzetelności Alfa Cronbacha

Analizę rozpoczęto od sprawdzenia rzetelności kwestionariusza lęku przed śmiercią. Zgodnie z pierwotnymi założeniami 3 spośród 20 itemów było skonstruowanych odwrotnie od pozostałych (itemy numer 3, 6 oraz 20), zatem przed obliczaniem wyników przekodowano w nich odpowiedzi respondentów według schematu: 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1. Po takiej operacji okazało się, że rzetelność kwestionariusza jest na wysokim poziomie (alfa Cronbacha=0,899). Niemniej ostatni item jest ujemnie skorelowany ze ogólnym wynikiem skali, a jego usunięcie wyraźnie poprawi rzetelność całego kwestionariusza. Po usunięciu itemu 20 wartość współczynnika Alfa Cronbacha wzrosła do 0,911, to oznacza bardzo wysoką rzetelność narzędzia. Itemy numer 3, 9 i 10 są zaledwie umiarkowanie skorelowane z ogólnym wynikiem skali. Jednak ich usunięcie jedynie nieznacznie poprawi rzetelność narzędzia, w związku z czym ostatecznie zadecydowano o posługiwaniu się w dalszej analizie kwestionariuszem złożonym z 19 itemów.